Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Οδοντιατρική Σχολή

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Όλοι οι ασθενείς, ανεξάρτητα του ασφαλιστικού τους φορέα, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν για εξέταση και οδοντιατρική θεραπεία στη Σχολή.

Οι ενήλικες ασθενείς για την αρχική εξέταση, η οποία είναι απαραίτητη και αναγκαία για την όποια περαιτέρω θεραπεία, κλείνουν ραντεβού στην Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος, όπου και δημιουργείται ο ατομικός φάκελός τους. Ειδικά για τα παιδιά-εφήβους που έχουν ανάγκη για οδοντιατρική ή ορθοδοντική θεραπεία το ραντεβού της αρχικής εξέτασης κλείνεται απευθείας στις Κλινικές της Παιδοδοντιατρικής και Ορθοδοντικής, αντίστοιχα.

Ακόμα κι αν ο ασθενής παραπέμπεται από ιδιώτη οδοντίατρο, νοσοκομείο ή άλλο δημόσιο φορέα υγείας για εξέταση ή και θεραπεία σε κάποια εξειδικευμένη κλινική, απαιτείται η αρχική εξέτασή του στις προαναφερόμενες κλινικές.

Η επιλογή των περιστατικών που αντιμετωπίζονται στις περισσότερες από τις προαναφερόμενες κλινικές γίνεται με κριτήριο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών και τις λειτουργικές δυνατότητες της Σχολής. Με βάση αυτή την αρχή, σε  κάποιους ασθενείς καθίσταται σαφές από την πρώτη ακόμα εξέταση ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στις κλινικές της Σχολής ενώ σε κάποιους άλλους αυτό μπορεί να γίνει λίγο αργότερα, μετά την μελέτη του περιστατικού.

Οι ασθενείς που προσέρχονται στην Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος υπογράφουν σχετική δήλωση ότι ενημερώθηκαν και αποδέχονται τους όρους της κλινικής.

Ανάλογα με τα οδοντιατρικά προβλήματα του κάθε ασθενή και τη βαρύτητα του περιστατικού, ο φάκελος προωθείται στην ανάλογη κλινική. Από τους υπευθύνους των κλινικών, μετά από προσεκτική μελέτη των στοιχείων του φακέλου αποφασίζεται το κατά πόσον ο ασθενής θα ανατεθεί για θεραπεία σε φοιτητές, πάντοτε με παράμετρο τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις λειτουργικές δυνατότητες της κάθε κλινικής, τη δεδομένη χρονική περίοδο. Ο ασθενής αποδέχεται ότι ακόμα και σε περίπτωση που η σχολή αναλάβει την αντιμετώπισή του, ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της θεραπείας εξαρτώνται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών.

Ο φοιτητής που χρεώνεται έναν ασθενή, σε μερικές κλινικές αναλαμβάνει και την υποχρέωση επικοινωνίας μαζί του, ενώ σε κάποιες άλλες αυτό γίνεται από τη Γραμματεία της κάθε κλινικής . Μετά από λεπτομερή εξέταση του ασθενούς, που μπορεί να διαρκέσει για περισσότερα του ενός ραντεβού, καταρτίζεται το σχέδιο θεραπείας και υπολογίζεται το κόστος. Όταν ο ασθενής συμφωνήσει στην εκτέλεση του συνόλου ή μέρους του σχεδίου θεραπείας και στο αναλογούν κόστος, υπογράφει ότι έλαβε γνώση των παραπάνω και γίνεται η έναρξη της θεραπείας του. Η όλη αυτή διαδικασία πραγματοποιείται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, από τους φοιτητές (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς) υπό την επίβλεψη και ευθύνη του διδακτικού προσωπικού.

Μετά την έναρξη της θεραπείας, οι επισκέψεις των ασθενών - συχνότητα και χρονική διάρκεια - προγραμματίζονται από το θεράποντα φοιτητή, ή την Γραμματεία της κλινικής. Σε περιπτώσεις που η χρονική διάρκεια θεραπείας υπερβεί αυτή ενός ακαδημαϊκού έτους, υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της θεραπείας τον επόμενο χρόνο, η οποία θεραπεία μπορεί να γίνει και από άλλο φοιτητή. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, η Σχολή παρακολουθεί την πορεία της θεραπείας (σύστημα επανεξέτασης) και προβαίνει σε ανάλογες συστάσεις ή παρεμβάσεις.

Η γλώσσα επικοινωνίας με τους ασθενείς είναι η ελληνική.

Δικαιώματα ασθενών

Σε ό,τι αφορά στις αρχές και στα δικαιώματα των ασθενών, τηρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 2071/92 ΦΕΚ 123/92 τ.α, Άρθρο 47. Τα δικαιώματα του ασθενούς είναι:

 1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του.
 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα ή ανηλίκων, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
 3. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί σε ό,τι αφορά στην κατάστασή του.
 4. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών και οικονομικών παραμέτρων της κατάστασής του και να μετέχει στη λήψη αποφάσεων.
 5. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
 6. Ο ασθενής είναι ελεύθερος στην απόφασή του να δεχθεί ή να απορρίψει κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα.
 7. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, είναι εγγυημένος. Η Οδοντιατρική Σχολή έχει λάβει από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα (26.03.2015), σύμφωνα με το Άρθρο 7 το Ν.2472/1997.
 8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επί αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Υπωχρεώσεις Ασθενών

 1. Οι ασθενείς οφείλουν να επιδεικνύουν συνέπεια στο θέμα της τήρησης των ραντεβού τους. Η μη προσέλευση σε κάποια προγραμματισμένη επίσκεψη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της κλινικής και την απώλεια εκπαιδευτικών ωρών του φοιτητή. Αν είναι απολύτως απαραίτητο ο ασθενής να ακυρώσει την προγραμματισμένη επίσκεψή του, οφείλει να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο φοιτητή ή την Γραμματεία της κλινικής τουλάχιστον ένα 24ωρο νωρίτερα. Η κατ’ επανάληψη μη προσέλευση στις προγραμματισμένες επισκέψεις, ο αριθμός των οποίων αποφασίζεται κατά περίπτωση από την κάθε κλινική, μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή της οδοντιατρικής θεραπείας του.
 2. Ο ασθενής οφείλει να ακολουθεί σωστά τις οδηγίες που του δίνονται για την θεραπεία του και να λαμβάνει μόνο τα συνταγογραφημένα από το διδακτικό προσωπικό φάρμακα. Προς τούτο απαιτείται να υπάρχει συνεργασία μεταξύ του προσωπικού ή και των φοιτητών της Σχολής και του/ων θεράποντα/ων γιατρού/ων για περιστατικά που απαιτείται να τροποποιηθεί η φαρμακευτική αγωγή. Οι οδηγίες από την πλευρά του θεράποντα γιατρού θα πρέπει να δίνονται έγγραφα στον ασθενή.
 3. Ο ασθενής οφείλει να συμπληρώνει τα ερωτηματολόγια των κλινικών και να απαντά στις ερωτήσεις που του γίνονται, και που αφορούν στο ιστορικό του, με ειλικρίνεια προκειμένου να βοηθήσει το θεράποντα φοιτητή στην κατανόηση και σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων του.
 4. Ο ασθενής υποχρεούται να εκτελέσει τις τυχόν εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις που θα ζητήσει ο φοιτητής, σε συνεννόηση με το εκπαιδευτικό του προσωπικό, προκειμένου να προχωρήσει στη θεραπεία ή να προστατεύσει την υγεία του φοιτητή και των υπολοίπων. Ο ασθενής υποχρεούται να προσκομίσει τις όποιες γνωματεύσεις θεράποντα ιατρό που θα του ζητηθούν και οι οποίες σχετίζονται με τη θεραπεία του.
 5. Ο ασθενής θα πρέπει να είναι συνεπής με τις οικονομικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί και συζητηθεί ή και υπογράψει ότι τις αποδέχεται. Σε αντίθετη περίπτωση, το υπεύθυνο εκπαιδευτικό προσωπικό της κάθε κλινικής μπορεί να προβεί σε διακοπή της θεραπείας του*
 6. Ο ασθενής οφείλει να επιδεικνύει σεβασμό και εμπιστοσύνη στο θεράποντα φοιτητή, στο εκπαιδευτικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό των κλινικών. Αντίθετη συμπεριφορά μπορεί να αποτελέσει αιτία διακοπής της θεραπείας του*.
 7. Πληροφορίες από την κλινική αντιμετώπιση του ασθενή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ανώνυμα σε ερευνητικά πρωτόκολλα που εκτελούνται στην Οδοντιατρική Σχολή σε προοπτικές ή αναδρομικές κλινικές μελέτες.

* Σε περίπτωση διακοπής της θεραπείας του ασθενή, η Σχολή οφείλει, αν το ζητήσει, να του δώσει το σχέδιο θεραπείας που του έχει εκπονηθεί καθώς το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η θεραπεία του.